BonVoyage

Lorem ipsum dolor sit amet, eu eos veniam albucius, ius dolor virtute et. Ius recusabo delicatissimi ex. Mea cu utamur.

Instagram

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztató

Nagyon fontos számunkra a weboldalunk látogatói személyes adatainak védelme, és elkötelezettek vagyunk ennek megfelelő biztosítása mellett. Ez az adatvédelmi nyilatkozat tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei

Alpha Travel SEE d.o.o. (székhely: 24000 Szabadka, Kert utca 15, ; cégjegyzékszám: 21249785; e-mail cím: info@alphatravelsee.com;Telefon: +36 20 371 5581; +381 63 801 88 48) a továbbiakban: Alpha Travel SEE d.o.o. jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyféli személyes adatai tekintetében.

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Dankó Dénes

Postacím: Kert utca 15, 24000 Szabadka

e-mail cím: denes@alphatravelsee.com

Telefon: +381 63 801 88 48

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény,

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

– a személyes adatok védelméről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 97/2008. szám és 104/2009. – másik törvény és 68/2012. – AB határozat és 107/2012. szám)

 1. Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái:faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: az Alpha Travel SEE d.o.o. termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az [utazási irodával] utazási szerződést kötők.

 1. Az adatkezelés elvei

Az Alpha Travel SEE d.o.o. megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

(a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f) oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

 1. Az Alpha Travel SEE d.o.o. által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az Alpha Travel SEE d.o.o.. a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféleiről:

 1. érdeklődés szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon

(a) név;: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d) állampolgárság: Az ügyfél pontos kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges adat.

(e) gyermekek esetében a pontos születési dátum: Az ügyfél pontos kiszolgálásához és megfelelő ajánlat adásához szükséges adat.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. hírlevélre (telefonos) feliratkozás

(a) név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.

(b) e-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

(c) érdeklődés tárgya (ha alkalmazandó): A hírlevél / egyéb eDM eszköz tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

III. egyedi ajánlatkérés

(a) név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím (telefonszám): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

(c) érdeklődés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, van-e olyan terület, amin utazás során nem kíván átszállni/keresztülutazni): Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

(d) állampolgárság: Az ügyfél érdeklődésének szűréséhez szükséges elengedhetetlenül szükséges adat.

(e) gyermekek esetében a pontos születési dátum: Az ügyfél pontos kiszolgálásához és megfelelő ajánlat adásához szükséges adat.

(f) utazási dokumentumok adatai: Az ügyfél pontos kiszolgálásához, és bizonyos országokban szükséges lejárati dátumok ellenőrzéséhez szükséges adat, az ügyfél beazonosítására nem alkalmas.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az ügyfél rendelkezik az utazáshoz szükséges, érvényes úti okmányokkal.

(g) egészségügyi információk (pl. gluténérzékenység): Az ügyfél egyedi ajánlatkérésénél bizonyos esetekben (amennyiben az ügyfél megadja) releváns szükséges adat saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. utazási szerződés kötés

(a) pontos, utazási dokumentumban szereplő név: Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.

(b) szerződő(k) címe:  Számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat. Ha több utas nevére is állítunk ki számlát, akkor minden fizető utas címére szükség van.

(c) e-mail cím, telefonszám, lakcím (értesítési, számlázási név és cím); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

(d) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet szerinti összes közlendő adat: A szerződés tárgyának meghatározása.

(e) utazási dokumentumok pontos adatai : Az utazás befoglalásához szükséges információ, amit az adott út Utazás Szervező Irodának kerül továbbításra. Az Alpha Travel SEE d.o.o.. abban az esetben csak adatfeldolgozást végez, amennyiben közvetített útról van szó, az ügyfél adatainak kezeléséről minden esetben az adatkezelő biztosított gondoskodni.

(f) állampolgárság: Az ügyfél pontos kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges adat.

(g) együtt utazók pontos születési ideje: Amennyiben az ügyfél csomag ajánlatot foglal, amiben szerepel biztosítás is, elengedhetetlenül szükséges adat.

(h) értesítendő személy neve: A szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adat.

(i) rizikószemély adatai :A szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adat.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 1. Utazási jegy értékesítése

(a) pontos, utazási dokumentumban szereplő név (nevek): Az ügyfél és az együttutazók beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat.

(b) szerződő(k) címe: Számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adat. Ha több utas nevére is állítunk ki számlát, akkor minden fizető utas címére szükség van.

(c) e-mail cím, telefonszám, lakcím (értesítési, számlázási név és cím): Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok.

(d) a szerződés tárgya (pl: időszak, úti cél, szállás besorolás, gyerekek száma és születési ideje, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok); 281/2008. (XI.28.) Korm.rendelet szerinti összes közlendő adat : A szerződés tárgyának meghatározása.

(e) utazási dokumentumok pontos adatai: Az utazás befoglalásához szükséges információ, amit az adott út Utazás Szervező Irodának kerül továbbításra. Az Alpha Travel SEE d.o.o. abban az esetben csak adatfeldolgozást végez, amennyiben közvetített útról van szó, az ügyfél adatainak kezeléséről minden esetben az adatkezelő biztosított gondoskodni. Ezeket az adatokat kizárólag abban az esetben kezeljük, amennyiben a személyszállító (transzfer) cég igényli a szolgáltatás teljesítéséhez.

(f) állampolgárság: Az ügyfél pontos kiszolgálásához elengedhetetlenül szükséges adat.

(g) együtt utazók pontos születési ideje: Amennyiben az ügyfél csomag ajánlatot foglal, amiben szerepel biztosítás is, elengedhetetlenül szükséges adat .

(h) értesítendő személy neve: A szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adat.

(i) rizikószemély adatai :A szerződéskötéshez elengedhetetlenül szükséges adat.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő).

 1. Profilalkotás

(a) az adott ügyfél kapcsán végzet I-VI. pontok szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan kezelt adatok összessége: Az ügyfél beazonosításához és előzetes hozzájárulása alapján készítendő, személyre szabott ajánlatok megküldéséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfél kifejezett hozzájárulása a profilalkotáshoz. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 1. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az Alpha Travel SEE d.o.o. általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

(a) az Alpha Travel SEE d.o.o. cégcsoportján belül, beleértve az Alpha Travel SEE d.o.o. anya- és leányvállalatait;

(b) az Alpha Travel SEE d.o.o.vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: biztosítást nyújtó társasággal, IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással);

(c) az utazási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (hotel, transzfert biztosító cég, stb.);

(d) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

 

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az Alpha Travel SEE d.o.o. által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról, a profilalkotás logikájáról), azt az alábbi kapcsolatfelvételi ponton tehetik meg: info@alphatravelsee.com.

 1. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben az utazási szerződés teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az utazó kifejezett és informált hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az Alpha Travel SEE d.o.o. az utazót az utazási szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az utazó adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

 1. a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;
 2. b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;
 3. c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy
 4. d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az Alpha Travel SEE d.o.o. törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.
 5. Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha az ügyfél azt kéri, hogy az Alpha Travel SEE d.o.o. visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Alpha Travel SEE d.o.o. köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Alpha Travel SEE d.o.o. kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

(a) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(b) nem terjed ki az anonim adatokra;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Alpha Travel SEE d.o.o. ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat a ügyfél fog viselni.

 1. Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. Az Alpha Travel SEE d.o.o. az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Alpha Travel SEE d.o.o. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a) az Alpha Travel SEE d.o.o. kezeli e személyes adatokat, és

(b) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Alpha Travel SEE d.o.o. a személyes adatokat kezeli.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

 1. d) az Alpha Travel SEE d.o.o. kezeli az ügyfél személyes adatait, és

(e) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(f) az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

(g) nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(h) az adatkezelés az Alpha Travel SEE d.o.o. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

(i) az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az Alpha Travel SEE d.o.o. kezeli a személyes adatait, és

(j) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k) az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és

(l) az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy

(m) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

(n) az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Alpha Travel SEE d.o.o. azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) az Alpha Travel SEE d.o.o.-nak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a) az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az  Alpha Travel SEE d.o.o. jogos érdekei céljából, és

(b) az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az Alpha Travel SEE d.o.o. általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Alpha Travel SEE d.o.o.azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Alpha Travel SEE d.o.o. korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

 1. Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.

 1. Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Alpha Travel SEE d.o.o. az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol:

Tájékoztatáshoz való jog:  amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át) vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)

Hozzáféréshez való jog:  egy hónap

Helyesbítéshez való jog:  egy hónap

Törléshez való jog: indokolatlan késedelem nélkül

Adatkezelés korlátozásához való jog: indokolatlan késedelem nélkül

Adathordozhatósághoz való jog: egy hónap

Tiltakozáshoz való jog: a tiltakozás kézhezvételekor

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Alpha Travel SEE d.o.o. azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot a fent megjelölt kapcsolattartó személlyel. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat.

Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;

telefon: +36 1 391 1400;

fax: +36 1 391 1410;

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

weboldal: www.naih.hu.

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Alpha Travel SEE d.o.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Alpha Travel SEE d.o.o. adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

 1. Az Ügyfél személyes adatainak biztonsága

Az Alpha Travel SEE d.o.o. megteszi a megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az ügyfél személyes adatainak elvesztését, a velük való visszaélést vagy a módosításukat.

Minden, az ügyfél által megadott személyes információt biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereken tárol.

Az Alpha Travel SEE d.o.o. weboldalán keresztül lebonyolított összes elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítással védi. A fizetési kártya adatainak megadásakor a bizalmas információkat egy nyilvános hálózaton biztonságos (titkosított) formában továbbítja SSL protokollok és PKI rendszerek segítségével, a jelenlegi legújabb kriptográfiai technológia szerint. A fizetési információk biztonságát a Banca Intesa ad Beograd fizetéskártya-feldolgozó garantálja, tehát a teljes fizetési folyamat a bank weboldalán zajlik. A fizetési kártyákkal kapcsolatos információk soha nem állnak az Alpha Travel SEE d.o.o rendszerének rendelkezésére.

Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az információ továbbítása az interneten keresztül alapvetően bizonytalan jellegű, és nem garantálható az interneten keresztül továbbított adatok biztonsága.

 

 1. Harmadik felek weboldalai

Az Alpha Travel SEE d.o.o.weboldala hivatkozásokat és részleteket tartalmaz harmadik felek weboldalait illetően. Az Alpha Travel SEE d.o.o.-nak nem áll módjában a harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatait ellenőrizni, valamint azokért nem vállal felelősséget.

 

 1. Tájékoztató a sütik (cookie-k) használatáról

Az Alpha Travel SEE d.o.o.weboldala sütiket alkalmaz. A süti egy azonosítót (betűket és számokat) tartalmazó fájlnak felel meg, amelyet a webszerver küld a webböngészőnek, és amelyet a böngésző eltárol. Ezután megtörténik az azonosító visszaküldése a szerverhez minden alkalommal, amikor a böngésző lekér egy adott oldalt a szerverről. A sütik lehetnek „tartós” vagy „munkamenet” sütik: a tartós sütiket a böngésző tárolja, és a megadott lejárati időpontig érvényben maradnak, kivéve, ha a felhasználó a lejárati idő előtt törli őket; a munkamenet süti ezzel szemben lejár a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészőt bezárja a felhasználó. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely által személyesen azonosítható lenne a felhasználó, azonban az ügyfélről az Alpha Travel SEE d.o.o.által tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt illetve a sütikből kiolvasható információkhoz. }

A weboldalon alkalmazott sütik nevét, valamint azok felhasználási céljait az alábbiakban ismertetjük:

a weboldalunkon

A legtöbb böngészőben beállítható a sütik elfogadásának megtagadása.

Ha az ügyfél letiltja az összes süti használatát, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog. A weboldalon pedig egyes funkciók nem lesznek elérhetők az ügyfél számára.

Törölhetők a számítógépén már tárolt sütik is.

Amennyiben az ügyfél törli a sütiket, akkor sok weboldal használhatósága romlani fog.